Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ai biết chỗ nào ngứa mà gãi

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ai biết chỗ nào ngứa mà gãi