Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ngẫm nghĩ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ngẫm nghĩ