Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phượng hoàng đua, chim sẻ cũng đua

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phượng hoàng đua, chim sẻ cũng đua