Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quần dài ăn mắm thối, quần đến đầu gối thì ăn mắm tươi

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quần dài ăn mắm thối, quần đến đầu gối thì ăn mắm tươi