Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quần hôn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quần hôn