Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quỳnh chi ngọc diệp

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quỳnh chi ngọc diệp