Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: A di đà Phật

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): A di đà Phật