Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ả Lí nàng Oanh

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ả Lí nàng Oanh