Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ả Tạ nàng Ban

* Từ tham khảo:

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ả Tạ nàng Ban