Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a kì sở hiếu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a kì sở hiếu