Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-min-nô a-xít

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-min-nô a-xít