Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: a-xít a-cô-ni-tích

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): a-xít a-cô-ni-tích