Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ai ăn trầu thì nấy đỏ môi

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ai ăn trầu thì nấy đỏ môi