Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ái nam ái nữ

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ái nam ái nữ