Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: anh em như thể chân tay

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): anh em như thể chân tay