Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ao không cá, đá không rêu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ao không cá, đá không rêu