Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: áp kế cột chất lỏng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): áp kế cột chất lỏng