Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: bè phái

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): bè phái