Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: bè thì bè lim, sào thì sào sậy

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): bè thì bè lim, sào thì sào sậy