Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: mì căn kho măng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): mì căn kho măng