Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: mì căn ướp xí muội

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): mì căn ướp xí muội