Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: mì căn xào ớt Đà Lạt

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): mì căn xào ớt Đà Lạt