Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: nhân số

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): nhân số