Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: nhủn nha nhủn nhẳn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): nhủn nha nhủn nhẳn