Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: nhùn nhũn

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): nhùn nhũn