Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phụ tử tình thâm

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phụ tử tình thâm