Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phúc chẳng hại, tai chẳng một

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phúc chẳng hại, tai chẳng một