Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phúc tự kỉ cầu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phúc tự kỉ cầu