Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: phương trượng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): phương trượng