Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: pít-tông

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): pít-tông