Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: qua đò khinh sóng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): qua đò khinh sóng