Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quạ nào mà chẳng đen đầu

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quạ nào mà chẳng đen đầu