Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: qua sông đá sóng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): qua sông đá sóng