Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: qua truông trổ bòi vào khái

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): qua truông trổ bòi vào khái