Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quà đói bánh giò, quà no bánh đúc

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quà đói bánh giò, quà no bánh đúc