Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quả xanh gặp nanh sắc

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quả xanh gặp nanh sắc