Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quái kiệt kì tài

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quái kiệt kì tài