Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quằm quằm như con ác mó

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quằm quằm như con ác mó