Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan huyện phải gai

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan huyện phải gai