Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan nói hiếp, chồng có nghiệp nói thừa

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan nói hiếp, chồng có nghiệp nói thừa