Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan sáu cũng ừ, mười tư cũng gật

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan sáu cũng ừ, mười tư cũng gật