Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quan thì xa, bản nha thì gần

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quan thì xa, bản nha thì gần