Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quân tử ẩn hình, tiểu nhân lộ tướng

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quân tử ẩn hình, tiểu nhân lộ tướng