Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quân tử gian nan, hồng nhan vất vả

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quân tử gian nan, hồng nhan vất vả