Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy