Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quen tay hay việc

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quen tay hay việc