Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quốc tế hoá

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quốc tế hoá