Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quý vật đãi quý nhân

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quý vật đãi quý nhân