Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: quyền mua trước

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): quyền mua trước