Tra cứu Từ điển Tiếng Việt - từ: ra tay mặt, đặt tay trái

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang tra cứu (Ý nghĩa của từ, giải nghĩa từ): ra tay mặt, đặt tay trái